Consult

Kosten en betalingen

Standaard tarief: € 90,-* per consult

Kind t/m 12 jaar: € 80,-* per consult

*Betaling dient contant of middels PIN gelijk na afloop van het consult plaats te vinden.
Bij niet nagekomen afspraak dan wel binnen 24 uur afzeggen, worden de kosten van het consult alsnog in rekening gebracht.

Voor meer informatie of een afspraak neem contact op met

Els Postma: 06-52626386
Info@u4med.nl

KvK; 71867651
AGB-code psychosociale hulpverlening: 91-000930

AGB-code reflex integratie: 90-105166

AGB-code praktijk: 90-064437

Vergoedingen

Ik ben aangesloten bij;

Mijn CAT-therapeut nummer is: CM 1106-09-01-18 (level 3)

Jouw verzekeringsmaatschappij kan voor jou uitzoeken of je in aanmerking komt voor een vergoeding.

De behandeling valt onder prestatie code: 24513 (lichaamsgerichte psychotherapie)

Aansprakelijkheid

Ik werk complementair/ aanvullend aan reguliere behandelwijzen.
Ik ben niet aansprakelijk als gevolg van directe en/of indirecte schade gerelateerd aan deelname aan het verkeer en/of wijzigingen in behandel- of ontwikkeltrajecten welke zijn voorgeschreven door andere professionals.

Mocht je iets willen wijzigen in een behandel- of ontwikkeltraject, bijvoorbeeld medicijngebruik, doe dat dan in overleg met de professional die dat heeft voorgeschreven.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

– Om andere zorgverleners te informeren.
Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie,
zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

– Uw naam, adres en woonplaats
– uw geboortedatum
– de datum van het consult
– een korte omschrijving van het consult
– de kosten van het consult

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: //gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: //gatgeschillen.nl/beroepscode/